จดหมายข่าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคม ประจำเดือน มิถุนายน 2567

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

การประเมินห้องน้ำตาม

เกณฑ์มาตรฐาน “โครงการสุขาดี มีความสุข”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพม.บึงกาฬ

การอบรมการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะ ความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน (PISA)

“การอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ภายใต้โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567

การอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center

การเข้าร่วมรณรงค์โครงการ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Scroll to Top