กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

2. พ.ร.บ.การศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.1 พ.ร.บ..การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิมเติม

2.2 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4(2562)

3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 แก้ไขฉบับที่6(2546)

3.1ระเบียบกระทรวงการคลังจัดซื้อจ้าง2560

4. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

5. พ.ร.บ..ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

5.1 พ.ร.บ.บริหารกระทรวง ศธ ฉบับที่ 3 – 2562

6. พ.ร.บ..สภารครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

7. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

8. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ-พ.ศ.2547แก้ไขฉบับที่2(2551)

8.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ-แก้ไขฉบับที่2-3(2553)

8.2 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

9. พ.ร.บ.จัดซื้อ จ้าง บริหารพัสดุภาครัฐ 2560

9.1 ระเบียบกระทรวงการคลังจัดซื้อจ้าง บริหารพัสดุภาครัฐ 2560

10. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด – 2539

10.1 ระเบียบ สร.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

11.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง – 2562

12.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

13 พ.ร.บ.ปฐมวัย 2562

14.พรฏ.การจ่ายเงินเดือน ฯ 2535 และที่แก้.2555

15.กฎ ก.ค.ศ.การสอบสวน 2550

16.กฎ ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ 2551

17.กฎ ก.ค.ศ.อำนาจการลงโทษ2561

18.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ฯ 2550

19.กฎ ก.ค.ศ.เลื่อนเงินเดือน2561

20.กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ 2 – 2555 รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

21.ระเบียบงานสารบรรณ 2526 แก้ไข2548(2)2560(3)

21.1งานสารบรรณ 2526 แก้ไข-2564

21.2ระเบียบงานสารบรรณ-2526-ภาคผนวก

21.3ระเบียบงานสารบรรณ-2526-ภาคผนวก-6

22.ระเบียบ สร การลาหยุด 2555

22.1 ก.ค.ศ.มอบอำนาจการลา

23.ระเบียบ ศธ รถโรงเรียน 2562

24.ระเบียบ สร ตำแหน่งวิชาการนำหน้านาม

25.ระเบียบ สร การให้ของขวัญ 2544

26.ระเบียบ ปปช.รับของขวัญ 2543

27.ระเบียบ ก.ค.ศ.ไปศึกษา 2552

28.ระเบียบ ก.ค.ศ.รายงาน วินัย 2561

29.ระเบียบ ก.ค.ศ.ลาออก 2548

30.ระเบียบ ศธ การใช้อาคาร 2539

31ระเบียบ ศธ การไว้ผมนักเรียน 2563

32.ระเบียบ ศธ การหักเงิน 2551

33.ระเบียบ ศธ รับเงินบริจาค 2552

34.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 2562

35.ระเบียบรักษาความลับราชการ 2544

35.1ระเบียบการรักษาความลับราชการ2561

Scroll to Top