ประชุมทบทวนการจัดทําแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผนการรับนักเรียน

ผ่านระบบ Video Conference

Scroll to Top