จดหมายข่าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน

การประชุมร่วมปรึกษาหารือ การสร้างเรือนพยาบาล โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

กิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)

กิจกรรมทำบุญสวดมนต์ถวายสังฆทานในวันวิสาขบูชา

การติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

Scroll to Top