คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2567

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน(กลุ่มกฏหมายและคดี)

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

O10คู่มือการปฏิบัติงาน(กลุ่มอำนวยการ)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน(กลุ่มนโยบายและแผน)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.ดวงดี โคตะ

คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.ทัศนียา ประจิมทิศ

คู่มือการปฏิบัติงาน นายศุภกร จุติมา

คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สริตา สิมมาโคตร

คู่มือการปฏิบัติงาน นายภูธเนศ ภูหาด

คู่มือการปฏิบัติงาน นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์

คู่มือการปฎิบัติงาน น.ส.บัวชมภู ภูกองไชย

คู่มือการปฏิบัติงาน สุภัสรา ภูศรีโสม

Scroll to Top