ประชุม คณะกรรมการบริหารฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารวงเงินและแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงาน ของ สพม.บึงกาฬ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 นำโดยท่าน ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประธานกรรมการการประชุม เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารวงเงินและแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงาน ของสพม.บึงกาฬ ณ ห้องประชุมวิทยบริการโรงเรียนบึงกาฬ

สำนักข่าวท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การเปิด สพม.บก.

เนื่องในวันที่ 24 ก.พ.64 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โดยมีมติจากการประชุมคณะผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์จังหวัดบึงกาฬแล้วว่า ให้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬภายในโรงเรียนบึงกาฬ โดยใช้อาคาร 1 เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในพิธีมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในครั้งนี้เข้าร่วมด้วย อาทิ ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ