ผู้บริหารโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแรก จำนวน 60 คน ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนบึงกาฬจัดโครงการกิจกรรม “ค่ายวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3 KB i-Drobotics Camp : Fun With Coding” คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ “ค่ายวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3 KB i-Drobotics Camp : Fun With Coding” โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่1 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ ให้นักเรียนใช้ทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน DroneBlock Application และ Tello Edu Application ณ หอประชุมศรีบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุระชัย นาอุดม นำนักเรียนและคณะครูเข้ารับเกียรติบัตร และรับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีกับตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบหมายให้นายสุระชัย นาอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนและคณะครูเข้ารับมอบเกียรติบัตร และรับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีกับตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดบึงกาฬ ที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ตามที่ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โรงเรียนเซกากิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดย นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา ประธานในพิธี ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงงานแบ่งออกเป็น โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานประเภทสำรวจ และโครงงานประเภททดลอง ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลีโรงเรียนเซกา

โรงเรียนเซกา ได้รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)ระดับScQA ของโครงการมาตรฐานสากล

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดย นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา ได้รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)ระดับScQA ของโครงการมาตรฐานสากล ” ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา ร่วมภาคภูมิใจ ” #ในรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ SK – SAKATE MODEL ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี คณะผู้ประเมินนำโดย นายสุทัศน์ จิประพันธ์ ประธานกรรมการประเมินฯ และศึกษานิเทศก์ หนองคาย ดร.วชิรดร คำศิริรักษ์