ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคาร ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา จำนวน 34 ราย ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยาสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนศรีวิไลวิทยาเป็นสนามสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้จัดสนามสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนศรีวิโลวิทยา อ. ศรีวิไล จ. บึงกาฬ

บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมฉีดวัคซีน Covid-19

วันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดย นายปราโมทย์ คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา พร้อมด้วยนายวิจิตร พรมกุล นางจิราพร ทัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะครู บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อเป็นการป้อง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงพยาบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ของโครงการมาตรฐานสากล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นำโดย นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ระดับ ScQA ของโครงการมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยา คณะผู้ประเมินนำโดย นายสุทัศน์ จิประพันธ์ ประธานกรรมการประเมินฯ ศึกษานิเทศก์ สพม.หนองคาย ดร.วชิรดล คำศิริรักษ์ และคณะ www.sesaobk.go.th