ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมต้อนรับ นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวนการโรงเรียนเซกา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน การกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
และนายวิจิตร พรมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนการกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จดหมายข่าวโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฉบับที่ 44 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

วันศุกร์ ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
และนายวิจิตร พรมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนการกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ