ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

Leave a Reply