จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ฉบับที่ 55/2566