บุคลากร

ชื่อ-นามสกุลเบอร์โทรศัพท์E-mail

นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
ผู้อำนวยการสพม.บก
080-0764531[email protected]

นายนรภัทร สิทธิจักร
รองผู้อำนวยการเขตฯ
095-6613989[email protected]

นายกุลชาติ ชลเทพ
รองผู้อำนวยการเขตฯ
092-6152987[email protected]

นางวัชราภรณ์ มะปะรัง
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
063-5978377[email protected]

สิบเอกอุทัย แข็งข้อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
086-4131699

นางสาวณัฐธยาน์ สิงหศิริ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
087-9545669[email protected]

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
087-7745046[email protected]

นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
084-8967862[email protected]

นางสาวอิสริยาภรณ์ พลไธสง
นักจัดการงานทั่วไป
080-0764531[email protected]

นายศุภกร จุติมา
นักวิชาการศึกษา
083-4529748[email protected]

นางสาวยศวดี ใจยวน
นักทรัพยากรบุคคล
065-5742296[email protected]

นายวิริยัง คงอุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
063-7344210[email protected]

นายธนวิชญ์ ทวีอุทิศ
เจ้าหน้าที่สพม.บก
099-2654567[email protected]