บุคลากร

คณะผู้บริหาร

ดร.กษมา ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
09 2425 2778
[email protected]
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3.jpg
นายนรภัทร สิทธิจักร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
09 5661 3989
[email protected]
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3.jpg
นายอดิศร ถวิลคำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
0897117465
[email protected]

กลุ่มอำนวยการ

นักวิเคราะห์และแผน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
0897117465
[email protected]
นางสาวอิสริยาภรณ์ พลไธสง
นักจัดการงานทั่วไป
08 5749 6588
[email protected]
นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา
นักจัดการงานทั่วไป
08 2563 3254
[email protected]

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวเพชรตะวัน ศิลาอำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
06 1091 6824
[email protected]
นางสาวอมรรัตน์ ธนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
09 3581 0309
[email protected]
นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
08 4896 7862
[email protected]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9.jpgนางสาวบัวชมภู ภูกองไชย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
09 3546 9146
[email protected]
นายนาถดนัย โชติจำรัส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08 62415888
[email protected]
นางสาวดวงดี โคตะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
08 4888 9585
[email protected]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ
นักวิชาการพัสดุ
06 5542 4944
[email protected]
นายวิริยังค์ คงอุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
06 3734 4210
[email protected]
นางสาววรรณภา พุฒาอามาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
06 4643 2448
[email protected]
นายพงศกร แก้วคำมา
พนักงานพิมพ์ดีด
06 2662 5953
[email protected]

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุรัสวดี ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
065 323 5944
[email protected]
นางสาวพัชรพร แก้วจันทึก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
083 078 0003
[email protected]
นายศิวะ สาริบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
087 855 2595
[email protected]
นายสกลวรรธ เดชะคำภู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
087 636 4869
[email protected]
นางสาวชนพิชา บุญมีมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
061-0484152
นางสาวยศวดี ใจยวน
นักทรัพยากรบุคคล
06 5574 2296
[email protected]
นางสาวทิพวรรณ ตะดวงดี
นักทรัพยากรบุคคล
062 225 3255
[email protected]

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ ธนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
09 3581 0309
[email protected]
นางสาวยศวดี ใจยวน
นักทรัพยากรบุคคล
06 5574 2296
[email protected]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
08 2846 8787
[email protected]
นางนุชรี ดวงมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08 3458 7587
[email protected]
นางสาวสุภัสสรา ภูศรีโสม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
09 1882 2464
[email protected]
นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
09 3546 9146
[email protected]
นายนาถดนัย โชติจำรัส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08 62415888
[email protected]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
08 1547 9362
[email protected]
นายศุภกร จุติมา
นักวิชาการศึกษา
08 3452 9748
[email protected]

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายภูธเนศ ภูหาด
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
09 3581 0309
[email protected]

หน่วยตรวจสอบภายใน


นักวิชาการตรวจสอบภายใน