บุคลากร

คณะผู้บริหาร

ดร.กษมา ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
09 2425 2778
[email protected]

นายนรภัทร สิทธิจักร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
09 5661 3989
[email protected]

นายอดิศร ถวิลคำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
0897117465
[email protected]

กลุ่มอำนวยการ

นายอดิศร ถวิลคำ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
0897117465
[email protected]
นางสาวอิสริยาภรณ์ พลไธสง
นักจัดการงานทั่วไป
08 5749 6588
[email protected]
นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา
นักจัดการงานทั่วไป
08 2563 3254
[email protected]

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวเพชรตะวัน ศิลาอำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
06 1091 6824
[email protected]
นางสาวอมรรัตน์ ธนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
09 3581 0309
[email protected]
นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
08 4896 7862
[email protected]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
09 3546 9146
[email protected]
นางสาวดวงดี โคตะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
08 4888 9585
[email protected]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ
นักวิชาการพัสดุ
06 5542 4944
[email protected]
นายวิริยังค์ คงอุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
06 3734 4210
[email protected]
นางสาววรรณภา พุฒาอามาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
06 4643 2448
[email protected]
นายพงศกร แก้วคำมา
พนักงานพิมพ์ดีด
06 2662 5953
[email protected]

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอมรรัตน์ ธนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
09 3581 0309
[email protected]
นางสาวยศวดี ใจยวน
นักทรัพยากรบุคคล
06 5574 2296
[email protected]

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ ธนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
09 3581 0309
[email protected]
นางสาวยศวดี ใจยวน
นักทรัพยากรบุคคล
06 5574 2296
[email protected]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
08 2846 8787
[email protected]
นางนุชรี ดวงมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08 3458 7587
[email protected]
นางสาวสุภัสสรา ภูศรีโสม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
09 1882 2464
[email protected]
นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
09 3546 9146
[email protected]
นางสาวลดารัตน์ ยานุพรม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
09 9362 3928
[email protected]
นายสุวิชา อินทร์นอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
08 8571 4256
[email protected]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
08 1547 9362
[email protected]
นางสาวสุพัตรา อารีรมย์
นักจิตวิทยา
09 4515 6995
[email protected]
นายศุภกร จุติมา
นักวิชาการศึกษา
08 3452 9748
[email protected]

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายภูธเนศ ภูหาด
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
09 3581 0309
[email protected]

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอมรรัตน์ ธนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
09 3581 0309
[email protected]
นางสาวนุษบา เวฬุวนารักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
06 5079 8035
[email protected]