ดาน์วโหลดเอกสาร -กลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี พ.ศ.2565 -พ.ศ.2569

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2565-2569)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2565-2569)
ไฟล์ Word
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2565-2569)
ไฟล์ PDF
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2565-2569)

แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
ไฟล์ Word
แผนปฏิบัตราชการ ปี 2565
ไฟล์ PDF
แผนปฏิบัตราชการ ปี 2565