ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดคลินิกเกษตร ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกร จัดงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ วิจัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในครั้งเดียวกัน และยังมีหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการเกษตร พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางด้านการเกษตร ที่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ นำมาจำหน่ายในราคาประหยัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ลดค่าครองชีพ และทำให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต

ประชุมคณะทำงานเว็บไซต์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยนายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ. โรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพม. บึงกาฬ เป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ณ โรงเรียนบึงกาฬ เพื่อพัฒนา เว็บไซต์, ระบบ smart area, page Facebook, ระบบคอมพิวเตอร์server ของ สพม. บึงกาฬ www.sesaobk.go.th

ผู้ว่าฯเปิดสำนักงาน สพม.บึงกาฬใหม่

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 ก.พ.ที่โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พล.ต.ต.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬและผู้มีเกียรติได้ร่วมกันเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬขึ้นใหม่ หรือ สพม.บึงกาฬ ท่ามกลางการต้อนรับของคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา กว่า 100 คน โดยมีนายกานนท์ แสนเภา ผอ.สพม.21เดิม (หนองคาย-บึงกาฬ) ได้กล่าวรายงานว่าตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 62 เขต ซึ่งเดิมมีอยู่ 42 เขต เพิ่มขึ้นใหม่ 20 เขต โดยได้ประกาศ ณ.วันที่ 28 มกราคม 2564 ผ่านมาได้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬขึ้นใหม่ โดยแยกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นั้น ซึ่งการแยกหน่วยงานมาจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ1.เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬจำนวน 25 โรงเรียนมีความสะดวกคล่องตัวในการประสานงานมีความทั่วถึง รวดเร็วในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 2.ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการรวมถึงการติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานมัธยมศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้ง นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 3.การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬครั้งนี้โดยมีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 4.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬอีกตำแหน่งด้วยด้าน นายสนิท ขาวสะอาด ผวจ.กล่าวว่าได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬและได้เห็นความร่วมมือร่วมใจเห็นความตั้งใจของทุกฝ่ายที่มาร่วมกันในวันนี้ เห็นภาพความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬในอนาคตอันใกล้นี้ ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดสำนักงาน สพม แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬในวันนี้ เพื่อบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและในที่สุดเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการต่อไป.

ขอบคุณข่าวจาก http://www.bungkan.net/?p=90700

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

สพม บึงกาฬ สพม. บึงกาฬ