โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์ วPA

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์ วPA ณ ห้องพระเจ้าแสนสามหมื่น ในการนี้ ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย