ITA2567

เขตสุจริต 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
O5 การประชาสัมพันธ์
– ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สพม.บึงกาฬ
– ข่าวประชาสัมพันธ์
– ข่าวรับสมัคร บรรจุ ย้าย
– จดหมายข่าว สพม.บึงกาฬ
– จดหมายข่าวโรงเรียน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 กระดานถามตอบQ&A
การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานและงบประมาณ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O9 รายงานการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O11 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O13 E-Sevice
– AMSS
– เกียรติบัตรออนไลน์
สลิปเงินเดือนข้าราชการ
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
การจัดซื้อัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจักซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตามยโนบาย No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Scroll to Top