จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน
และคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีกาศึกษา2567

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069329602503

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

การออกแนะแนวการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การประชุมคณะศิษย์เก่า โรงเรียนโนนคำพิทยาคม
ประจำปี 2567

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2566