จดหมายข่าวโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม เปิดศูนย์สำหรับฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อให้บริการสำหรับประชาชนในเขตตำบลนาสวรรค์ และตำบลใกล้เคียง