ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมต้อนรับ นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวนการโรงเรียนเซกา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน การกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
และนายวิจิตร พรมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนการกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์ วPA

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์ วPA ณ ห้องพระเจ้าแสนสามหมื่น ในการนี้ ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไซด์และออนไลน์ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไซด์ ณ ห้องประชุมพระเจ้าแสนสามหมื่น เพื่อลดการแออัดของผู้ร่วมพิธี แล้วถ่ายทอดสดส่งออนไลน์ผ่านช่องทาง facebook live ไปยังทุกห้องเรียน เพื่อให้ทำกิจกรรมไปพร้อมกับการประกอบพิธีของส่วนกลาง

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ปฏิบัติงาน “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอโซ่พิสัย ณ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม นำครูและนักเรียนประกอบด้วย นายธงไทย ไชยคำภา รอง.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน, นายเกียรติศิณ สร้อยกลางเมือง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ตามโครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติงาน “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาว อ.โซ่พิสัย ณ ที่ว่าการ อ.โซ่พิสัย ซึ่งเป็นการรวมพลังทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนนาดีพิทยาคม

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารพระพุทธวิโมกข์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ คณะผูบริหารโรงเรียน พร้อมด้วยสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนาดีพิทยาคม นำโดย ผอ.สุทธิเกียรติ พันธ์เสนา พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารพระพุทธวิโมกข์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ คณะผูบริหารโรงเรียน พร้อมด้วยสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม นำโดย ผอ.เฉลียว ชินโน พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาในโอกาสที่เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2564 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสมชัย
คำหงษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ในโอกาสที่เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2564ของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โดยให้กำลังใจข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำมาตรการหลัก 6 มาตรการ คือ D-M-H-T-R-C

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ของโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสมชัย
คำหงษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ของโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โดยให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ โดยเน้นย้ำมาตรการหลัก ๖ มาตรการ คือ D-M-H-T-R-C

ผู้บริหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนนาทมวิทยา อ.นาทม จ.นครพนม ได้เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานสภานักเรียนต้นแบบโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
ได้ให้การต้อนรับ นายภูวนารถ ตั้งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา พร้อมครูโรงเรียนนาทมวิทยา อ.นาทม จ.นครพนม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารพระพุทธวิโมกข์ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานสภานักเรียนต้นแบบโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ