ผู้บริหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนนาทมวิทยา อ.นาทม จ.นครพนม ได้เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานสภานักเรียนต้นแบบโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
ได้ให้การต้อนรับ นายภูวนารถ ตั้งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา พร้อมครูโรงเรียนนาทมวิทยา อ.นาทม จ.นครพนม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารพระพุทธวิโมกข์ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานสภานักเรียนต้นแบบโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ

ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคาร ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยปฎิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ได้สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นางเกตุแก้ว ช่างเหล็ก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอโซ่พิสัย ได้มอบหมายให้ นายพิทัก จันทราช ปลัดอำเภอโซ่พิสัย ร่วมกับ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมคัดกรองวัดอุณหภูมิ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน รวมกับคณะครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ในการนี้ ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม และนายดิเรก โพธิสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ และในการสอบคัดเลือกนักเรียนครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศิริ ตรีรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุข เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องสอบ ราวบันได และพื้นที่ใช้งานอื่นๆ หลังใช้งาน ซึ่งตลอดเวลาการจัดสอบ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

นางเกตุแก้ว ช่างเหล็ก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอโซ่พิสัย (รักษาราชการแทนนายอำเภอโซ่พิสัย) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางเกตุแก้ว ช่างเหล็ก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอโซ่พิสัย (รักษาราชการแทนนายอำเภอโซ่พิสัย, นายศิริ ตรีรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย), นางปราโมทย์ ชนะชัย (เหล่ากาชาดอำเภอโซ่พิสัย) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ในการนี้ ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน และคณะครูได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องสอบที่ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเข้มงวด

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองให้ได้ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โดย ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวปัทมา เวียงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.96 และ 2) นางสาวพิทยาภรณ์ มิเถาวัลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.97 ที่ผ่านการคัดกรองให้ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 โดยมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference

สพฐ.กำหนดการจัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ของผู้อำนวยการเขตรองผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น ครับ

แจ้งข่าว ครู นักเรียน ในสังกัด สพม. บึงกาฬ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดบึงกาฬ เพื่อกลับภูมิลำเนาในช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน ขอให้เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ให้กักตัวที่บ้านหรือที่พักอาศัย อย่างน้อย 14 วัน ก่อนไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

ลูก ๆ นักเรียน ขอให้ผู้ปกครอง นำบุตรหลานที่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดบึงกาฬ เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬ ก่อนวันเปิดภาคเรียนและให้กักตัวที่บ้านหรือที่พักอาศัย อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเปิดเรียน

ก่อนวันเปิดเรียน ช่วง 17 – 31 พฤษภาคม 2564 ขอให้ครูจัดกิจกรรมสอนเสริม โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อให้ลูก ๆ นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนวันเปิดเรียน

ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในพื้นที่ ประเมินตนเองผ่านเว็ปไซต์ Thai Stop Covid plus (กรมอนามัย)เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(24 เมษายน-1 มิถุนายน 2564)
Thaistopcovid กรมอนามัย
https://tsc.anamai.moph.go.th/public/workflow.php?wfp=WNzNrMmw0ZTR3NDA1ZzRhNHI0bzRmM3E1aTRwNHEzdzNiMjg0dzJ6Mm8zaTNvMw==

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬ