การตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง