ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ของโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางเกตุแก้ว ช่างเหล็ก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอโซ่พิสัย (รักษาราชการแทนนายอำเภอโซ่พิสัย) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

กิจกรรม สพม. บึงกาฬ
ข่าวจัดซื่อ-จัดจ้าง
จดหมายข่าวโรงเรียน