ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมต้อนรับ นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวนการโรงเรียนเซกา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน การกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม สพม. บึงกาฬ
ข่าวจัดซื่อ-จัดจ้าง
จดหมายข่าวโรงเรียน