โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยปฎิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ได้สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นางเกตุแก้ว ช่างเหล็ก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอโซ่พิสัย ได้มอบหมายให้ นายพิทัก จันทราช ปลัดอำเภอโซ่พิสัย ร่วมกับ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมคัดกรองวัดอุณหภูมิ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน รวมกับคณะครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ในการนี้ ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม และนายดิเรก โพธิสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ และในการสอบคัดเลือกนักเรียนครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศิริ ตรีรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุข เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องสอบ ราวบันได และพื้นที่ใช้งานอื่นๆ หลังใช้งาน ซึ่งตลอดเวลาการจัดสอบ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา จำนวน 34 ราย ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ