นายุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ เผยแพร่ผลงาน วีดีโอ contentcenter.obec

นายุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา

เรื่อง ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ https://contentcenter.obec.go.th/detail/book/109777
เรื่อง เมทริกซ์ https://contentcenter.obec.go.th/detail/book/109776