รายงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ (ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี)

นายุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ เผยแพร่ผลงาน วีดีโอ contentcenter.obec

นายุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา

เรื่อง ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ https://contentcenter.obec.go.th/detail/book/109777
เรื่อง เมทริกซ์ https://contentcenter.obec.go.th/detail/book/109776