สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ของโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสมชัย
คำหงษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ของโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โดยให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ โดยเน้นย้ำมาตรการหลัก ๖ มาตรการ คือ D-M-H-T-R-C

ผู้บริหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนนาทมวิทยา อ.นาทม จ.นครพนม ได้เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานสภานักเรียนต้นแบบโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
ได้ให้การต้อนรับ นายภูวนารถ ตั้งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา พร้อมครูโรงเรียนนาทมวิทยา อ.นาทม จ.นครพนม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารพระพุทธวิโมกข์ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานสภานักเรียนต้นแบบโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ