กลุ่มอำนวยการ

๑.๑ นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๑.๒ นางอุบลวรรณ ขอดคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม
๑.๓ นางศศิธร วงศ์ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม
๑.๔ นางวิลัยวรรณ ศรีบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม
๑.๕ นายวิทวัฒน์ บุตรพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

๑.๖ นางกนกรัชต์ จันทร์อ้วน ครูโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๗ นางรัศมี ชัยมูล ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๘ นายสุทธิรักษ์ วารินทร์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๙ นางสาวรัณรภัทร์ พระนคร ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๐ นางสาวณัฐชนิกา ศิลปเจริญ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๑ นางสาวกรณิการ์ แสนพาน ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๒นางสาววิภาภรณ์ บุญม่วงมา                   ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๓ นางสาวเสาวลักษณ์ โนนกะโพก               ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๔ นางสาวมุทิตา ผานะวงศ์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๕ นางสาวภัคนันท์ โพธิสัตย์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๖ นางสาววิชชุลดา อัมไพ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๗ นางสาวพัชรินทร์ กงบุราณ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๘ นายพีรวัฒน์ พิทักษ์วาปี ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๑๙ นายเจนวิทย์ ป้องเรือ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๑.๒๐ นายณรงค์ นำสงค์ ครูโรงเรียนโสกก่ามวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม