กลุ่มนโยบายและแผน

๒.๑ นายประวิน แก้วดวงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๒.๒ นายสุรชัย ไกรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม
๒.๓นายนฤมิต ภูแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม
๒.๔ นายวีระชัย เหนือโพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

๒.๕ นายอุดม นิลไสล ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๖ นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๗ นายราชนาวี อุทุมมา ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๘ นางสาววาสนา วิเจดีย์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๙ นายชาตรี พะยิ ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๑๐ นางกนิษฐา ผาสุทร ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๑๑ นางสาวสายใจ นิตยวัน ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๑๒ นางสาวจริยา ใสปัน ครูโรงเรียนศรีชมพูวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๑๓ นายนาถดนัย โชติจำรัส ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๑๔ นางดวงใจ สิบหมู่ ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๒.๑๕ นางสาวมันทนา  ศรีวาที ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม