กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๑ นายสุรจิตย์ ผิวงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๓.๒ นายธงไทย  ไชยคำภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม
๓.๓ นายสุระชัย นาอุดม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม
๓.๔ นายประสิทธิ์ มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตรพิทยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม
๓.๕ นายสามารถ สุคุณพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

๓.๖ นายแสงประเสริฐ เหมุธุวนนท์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๗ นายราชนาวี อุทุมมา ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๘ นายฐณวรัตน์ วงศ์หาบุศย์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๙ นายชูวิทย์ ธรรมจิต ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๐ นายณัฐพล นาบุญพัฒนา ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๑ นายธีระวุฒิ วรรัตน์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๒นายพีรวัฒน์ พิทักษ์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๓ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์   พรมกมล     ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๔นายปริญญา   ศรีโบราณ            ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๕นายพลกฤษณ์   กั้วสิทธิ์            ครูโรงเรียนเซกาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๕นายวีรเชษฐ์    ทวีทรัพย์            ครูโรงเรียนเซกาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๖นายณัฐพงษ์   วิเศษสา             ครูโรงเรียนภูทอกวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๗นายบุญเหลือ   พิทยาทรานุวัฒ ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๘นายสุรศักดิ์    จันทรุณ              ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๑๙ว่าที่ ร.ต. ธนปกรณ์  หัตถศิลป์ ครูโรงเรียนภูทอกวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๒๐ นายธรรมรักษ์ เทศารินทร์ ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๒๑ นายนาถดนัย โชติจำรัส ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๒๒ นายพิชิตชัย วงษ์ชัย ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

๓.๒๓ นายศุภชัย  ยินโธสง ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม