กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางเฉลียว ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายสากล  รักชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางจิราพร ทัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายกระบี่ สุกทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายธานี แสนโหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสังคี ศรีสุพล ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุรีรัตน์ โคตรเพชร ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวธิดารัตน์ โคตรรมณี ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายอัษวนนท์ ชัยบิน ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายธนาวุฒิ ศรีเทพ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุมาลี จุลลาศรี ครูโรงเรียนเซกาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสมสมัย วรรณพราหมณ์ ครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวณัฐชนก ทุ่งฝน ครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายพุทธิทรง  บุญทวี ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์