กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศุภชัย  สายเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายไสว พลพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายณัฐพงศ์ พลฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายยศดนัย จงเกษกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
ว่าที่ร้อยตรี จักรพงษ์ แสนทวีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธนิษฐา ทวีอุทิศ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนิภาพร ลุนงามหาร ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกนกวรรณ พิลาบุตร ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพรเพชร พิศคำ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชุติกาญจน์ ทักโลวา ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทิพวัลย์ แก้วกันหา ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอรทัย ภูวกิจ ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล