กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายปราโมทย์  คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายวิจิตร พรมกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายพิชิต อุปสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายนิติญวัฒน์  วรรทวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางดวงฤดี ยอดบุดดี ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางณัฏฐภรณ์ พิทักษ์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนพรัตน์ นามเนาว์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอัญชลี   สาบุตรดี ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววัฒนะ  ใบแสน ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา