กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอาทิตย์  อัมไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายเดชา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายกิตติชัย จันทกอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายวุฒิไกร คำแฝง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธีรนันท์ วัฒนการกูล ครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางรัชนีกร ผิวสว่าง ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธนากร สุดสูง ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา