กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายไสว  จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายประทิน ไชยโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายฌัฐพัชร กิติอาสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายรัฐภูมิ ช่างเจรจา ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายภาสกร หวังหมู่กลาง ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายธีระวุฒิ วรรัตน์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางรัศมี ชาสงวน ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนภาพร แก่นโสม ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิราพัชร อินทะริง ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกัณฐมณี มีทา ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิราภรณ์ บงศ์บุตร ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวภัทธีรา ปัตตะ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา