กลุ่มกฎหมายและคดี

นายธวัชชัย  เหมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ส.ต.ท.ยุทธศักดิ์ กุมมาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวอิศรินทร์ จันทร์อัมพร ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีกฎหมายและคดี

นางสาวจิรัชญา น้อยภูธร ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีกฎหมายและคดี

นายสุรชัย จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีกฎหมายและคดี

นางอรวรรณ สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีกฎหมายและคดี

นางสาวสุวรรณ มูลสาร ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีกฎหมายและคดี

นางสาวพิมพ์ชนก โหราจันทร์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีกฎหมายและคดี

นางสาวภิญญาพัชญ์ แก้วคำสอน ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี