กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นายเถลิง  ศรีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
นายพิทักษ์ พลเยี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
นายอาทร พุฒช่อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกฤติยา แสงสว่าง ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนิรินดา เศรษฐแสงศรี ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปิยะดา พวงจันทร์ ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิภาสา สิทธิสมาน ครูโรงเรียนบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอ่อนจิต ยางงาม ครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชรี กุมภิโร ครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นายวศินสิทธิ์ นามวัน ครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางกิติยา ชาไมล์ ครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวยุภาพร บุญเทียม ครูโรงเรียนเซกาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน