ประชุมเพื่อเตรียมรองรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ