เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)