จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ฉบับวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2566