รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2566