จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับสายงานการสอน

27 มกราคม 2567

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

30 มกราคม 2567

การติดตาม ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

29 มกราคม 2567

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับทอง

29 มกราคม 2567

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ “ปาริชาติเกมส์” ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

26 มกราคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจ”การใช้งานระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

19 มกราคม 2567

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 พุทธศักราช 2567

16 มกราคม 2567

ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ขนม และของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ

12 มกราคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม