ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)