ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)