จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยา วันที่ 2 เดือน กรกฏาคม 2566