กิจกรรมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 กลุ่มนโยบายและแผน สพม.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 7 มีประเด็นเนื้อหา 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 : การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วงที่ 2 : การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน