ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566