จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ฉบับที่ 54/2566