ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน

ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (emenscr)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567