จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566