จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566