ประชุมแนวทางพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 68

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง