ประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา